ผู้บริหาร

นายจวง ปะปุนไร่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนที่โรงเรียนบ้านมาบยางพร เพราะ
ใกล้บ้าน
ทางผ่านไปทำงาน
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
ภูมิทัศน์น่าเรียน
วิชาการดี
กีฬาดี
ดูผลโหวด

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ นาคมอญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวุฒิพันธ์ อ่อนปัดชา
ครูจ้างสอน

นางสาวทิพย์วรรณ สีมาโลฤทธิ์
ครูจ้างสอน
โรงเรียนบ้านมาบยางพร  :  Banmabyangporn school
173  ม.6  ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง   Tel/Fax   038-010012